Anti-korruption

Är antikorruption en del av CSR? Finns det en koppling mellan korruption och mänskliga rättigheter? Det var några frågor jag ofta fick. Antikorruption är officiellt en del av Global Compacts definition av CSR sedan 2005 när FNs antikorruptionskonvention trädde i kraft. Ett annat sätt att svara på den frågan är att korruption är det största hindren för att genomföra CSR-politik. Finns det ett sätt att betala sig förbi problemet så behöver man inte arbeta med företaget. Man kan också säga att antikorruption är en del av samma process som att göra ett företag miljövänligt. Det är en fråga om transparens, hederlighet och beredskap att inte göra en affär som i sig är lockande men har oacceptabla konsekvenser.

Transparency International har förfinade metoder att mäta korruption och ranka världens länder. I januari 2016 publiceras den senaste årliga översikten.

Vi i Sverige ansåg länge att vi var befriade från vanlig korruption genom våra gamla stolta ämbetsmannatraditioner. Det visade sig vara fel och kanske berodde det på att även ämbetsmannatraditionen var borta. Sedan OECDs granskning av Sverige 2012 har vi ögonen på oss och det är lika bra att inse att vi alla är dåliga kålsupare. Vi måste inse att vi måste införa hårdare regler som om korruptionen ständigt var närvarande. Det är arbetsamt att införa sådan redovisning som kan kännas överflödig men betänk hur stor vår korruption i form av internrepresentation och vänskapskorruption är! Då har vi inte talat om den största korruptionskällan av alla – offentlig upphandling.

Jag arbetade mycket med att sköta den antikorruptionsportal för företag som Sverige är ordförande i. Portalen har blivit en stor succé internationellt och har bra översikter över mer än 100 länder som granskas från aspekten av korruption i affärslivet. Besök sidan www.business-anti-corruption.com!

Maersk (1)

Effektiva och billiga sjötransporter driver globaliseringen framåt. Maersk är ledande i ett nätverk att eliminera korruption i relationen mellan rederier och hamnar tillsammans med organisationen BSR och det danska konsultföretaget GAN.

Under 2018 vikarierade jag som svensk anti-korruptionsambassadör. Arbetet var annorlunda än rollen som CSR-ambassadör genom att kontakterna med näringslivet var begränsade och formella då information till oss om korruptionsmisstankar inom företagen kunde vara farliga för dem. Vi hade också ett begränsat kontaktnät, främst OECDs antikorruptionsgrupp, justitiedepartementet, den särskilda åklagarkammaren mot korruption och Institutet mot mutor. Den enda NGO som verkade inom området måste också nämnas – Transparency International. Jag noterade även att medan alla svenska politiska partier var emot korruption så blev detta inter mer än läpparnas bekännelse. Det var beklagligt att se att länder som USA, UK och Frankrike låg långt före oss.